از طریق فرم زیر می توانید برایم پیام ارسال کنید و یا با ایمیل mtk.branding@gmail.com بطور مستقیم برای پیام ارسال کنید.

همیشه در اولین فرصت به تمام ایمیل‌ها پاسخ میدم.